แสดงความอาลัย ณ สอท. |  สกญ. ไทยในต่างประเทศ : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง News

แสดงความอาลัย ณ สอท. | สกญ. ไทยในต่างประเทศ : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

       เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยมีข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วย ชาวไทยในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ คน
พิธีฯ เริ่มโดยกงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความเคารพ จากนั้น มัคทายกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกัน
ทอดผ้าไตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

        อนึ่ง ก่อนเริ่มพิธีฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมพิธีทราบถึงเหตุการณ์สำคัญที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนาม
ของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และขอให้ชุมชนชาวไทยที่ร่วมในพิธีฯ ร่วมกันกล่าวถวาย
พระพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ”