ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. นาย Tony Tan Keng Yam ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 16.40 น.

2. นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 16.45 น.