คณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

คณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. นาย Teo Chee Hean รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 13.15 น.

2. นาย Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. 

3. นาย Ng Chee Meng รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียน) และรัฐมนตรีแห่งรัฐอาวุโสด้านการคมนาคม ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 18.45 น. 

4. นาย Ong Ye Kung รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อุดมศึกษาและทักษะอาชีพ) และรัฐมนตรีแห่งรัฐอาวุโสด้านกลาโหม ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.15 น. 

5. นาง Indranee Rajah รัฐมนตรีแห่งรัฐอาวุโสด้านกฎหมายและการคลัง ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.