สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงและชุมชนไทยร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงและชุมชนไทยร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อปวงชนชาวไทย” ให้แก่ชุมชนไทยในฮ่องกง ณ โรงแรม Regal Oriental เขตเกาลูนซิตี้ โดย ดร.สุเมธฯ ได้บรรยายถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนแนวคิดในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เปิดให้ชุมชนไทยร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในบริเวณเดียวกันด้วย
          หลังจากนั้น เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและคนไทยในฮ่องกงได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสวนสาธารณะที่เขตเกาลูนซิตี้