ชุมชนไทยในนครคุนหมิงรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ชุมชนไทยในนครคุนหมิงรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในพิธี กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกล่าวสัจวาจาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามอย่างพร้อมเพียงกัน หลังจากนั้น ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศและให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมาเป็นเวลา ๗๐ ปี ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เปิดสมุดลงนามให้ผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในช่วงก่อนและหลังพิธีด้วย