กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ กรุงพริทอเรีย News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ กรุงพริทอเรีย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

            เอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มพิธีด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ นำชาวไทยร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตลอดจนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมตั้งจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยในแอฟริกาใต้ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่มีการจัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะปกปักรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่