ภริยาประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต ลงนามแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ภริยาประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต ลงนามแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 นางอิซาเบล ดา กอสตา เฟร์เรรา (Isabel da Costa Ferreira) ภริยาประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต ได้เดินทางไปลงนามแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนางสาวพัชนี กิจถาวร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ให้การต้อนรับ นางเฟร์เรราได้กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์กว่าเจ็ดสิบปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมอบมรดกแห่งสันติภาพ ประชาธิปไตย ความมั่นคง ความเป็นเอกภาพ และความอดกลั้น ให้แก่ประชาชน ชาวไทยซึ่งจะจงรักภักดีและเทิดทูนพระองค์ท่านตลอดกาลนาน ซึ่งทุกคนจะรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความชื่นชมตลอดไป                        ในโอกาสนี้ นางเฟร์เรราได้สอบถามเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความสนใจยิ่ง เพราะเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับติมอร์ฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในติมอร์ฯ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ซึ่งได้ขยายจำนวนโรงเรียนในติมอร์ฯ เพิ่มเป็น 4 แห่งแล้ว  โดยนางเฟร์เรรากล่าวว่า ได้เคยไปเยี่ยมชมโรงเรียน ที่หมู่บ้านเฮราและเห็นว่าเป็นต้นแบบที่ดี รัฐบาลติมอร์ฯ ได้เริ่มนำวิชา school garden เข้าเป็นหลักสูตรสำหรับโรงเรียน ทั่วไปด้วยแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือติมอร์ฯ ในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ช่วงที่กองกำลังทหารไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ฯ  

ไฟล์แนบ