กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย News

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โดยมีนายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นางดวงใจ วรคามิน ภริยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต และครอบครัว ชุมชนไทย ประกอบด้วย นักศึกษา นักธุรกิจ และแม่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมพิธีด้วย

ในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เอกอัครราชทูตฯ ให้โอวาทหลังพิธี ว่า ขอให้ชุมชนไทยเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นคนดีของสังคม ธำรงความสามัคคีเกื้อกูลต่อเพื่อนพี่น้องชาวไทย ผนึกพลัง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนโรมาเนียและคนต่างชาติ ภายหลังพิธีการฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงรับรองของว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

            ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้แสดงออกอย่างชัดเจนยิ่งซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช