การลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ News

การลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เปิดให้ชุมชนไทยในฟินแลนด์ และเอสโตเนีย ถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเปิดให้คณะทูตและบุคคลสำคัญของฟินแลนด์และเอสโตเนียลงนามถวายความอาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งขณะนี้มีชาวไทยจำนวน ๑,๑๕o คน และ นาย Ville Tavio ส.ส. พรรค Finns Party และประธานกลุ่ม Friendship Group of Thailand in the Parliament ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ และคณะทูตต่างประเทศ ในฟินแลนด์ได้มาลงนามถวายความอาลัยแล้ว อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้มีสารถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร และเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้มีสารถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย