พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่กรุงเบอร์ลิน News

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงแรม Maritim ProArte Berlin โดยมีประชาชนไทยในกรุงเบอร์ลิน เมืองใกล้เคียง และเมืองต่างๆ ในเยอรมนี เข้าร่วมประมาณ 550 คน 
 
พิธีเริ่มด้วยการกล่าวอาเศียรวาทถวายอาลัยโดยนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระเถรานุเถระไทยและต่างชาติจากวัดพุทธในกรุงเบอร์ลิน ร่วมสวดอาทิตตปริยายสูตร จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และผู้แทนประชาชนไทยที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา และเอกอัครราชทูตกรวดน้ำ
 
ต่อจากนั้น ได้มีการกล่าวถวายอาลัยโดยผู้แทนคริสตชนไทยและมุสลิมไทยในเยอรมนี ได้แก่ คุณรัชนี เริพเค และคุณสายน้ำผึ้ง โทมุช ตามลำดับ หลังจากนั้นได้ฉายวิดีทัศน์ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และภาพกิจกรรมถวายอาลัยของสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากนั้น ดร.พัทยา เรือนแก้ว ผู้แทนชุมชนไทยในเยอรมนี กล่าวถวายอาลัย เและเอกอัครราชทูต กล่าวถวายอาลัยบนเวที และเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีร่วมกัน 
 
อนึ่ง บริเวณโถงด้านหน้าของห้องจัดพิธี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการวันดินโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงศึกษา ค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี นอกจากนี้ ยังมี นิทรรศการแสดงผลงานประชาชนไทยในเยอรมนีเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดโอกาสให้คนไทยถวายความอาลัยโดยการเขียนลงบนแผ่นกระดาษและติดลงบนแผ่นป้ายนิทรรศการด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย