พุทธสมาคม เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในโอาสครบ ๑๐๐ วันของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

พุทธสมาคม เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในโอาสครบ ๑๐๐ วันของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวมีพระครูบาฮั่นถิง รองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และประธานพุทธสมาคมเมืองจิ่งหง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีฯ สวดมนต์เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ในเขตฯ สิบสองปันนา และการส่งเสริมความร่วมมือด้านพุทธศาสนาระหว่างไทย-จีน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอาลัย

พุทธสมาคมเขตฯ สิบสองปันนา ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญกุศลในเว็บไซต์ทางการของพุทธสมาคมฯ โดยแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้เคยพระราชทานผ้าพระกฐิน เครื่องบริวารพระกฐิน และเงินบำรุงอาราม ให้แก่คณะพระสงฆ์จีนหลายครั้ง อีกทั้งทรงสนับสนุนพระสงฆ์จีนให้มีโอกาสศึกษาธรรมในประเทศไทย และทรงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างวงการศาสนาพุทธของจีนและไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านศาสนาพุทธ นอกจากนี้ พุทธสมาคมฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะให้วงการศาสนาพุทธของทั้งสองประเทศรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่สืบสานมาจากสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันปฏิบัติตามแนวคิดของศาสนาพุทธ ร่วมกันเกื้อหนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมกันสร้างสรรคพระพุทธศาสนาในประเทศตนเอง เพื่อปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาวงการศาสนาพุทธของจีนและไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ เป็นข้อเสนอของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เมื่อครั้งเข้าเยี่ยมสักการะพระสมเด็จหลวงจอมเมือง วณฺณสิริ ราชาคณะสงฆ์ในเขตฯ สิบสองปันนา และเจ้าอาวาสวัดป่าเชต์ ระหว่างการดำเนินโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดพระหยกหินขาวบ้านแปนเมืองหน เขตฯ สิบสองปันนา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งพระสมเด็จหลวงจอมเมืองฯ แสดงความยินดีและความพร้อมที่จะจัดพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ในเขตฯ สิบสองปันนา