กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Media Center

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

             เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมจัดหาวัตถุดิบ ช่วยประกอบและจัดแบ่ง / แจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ ณ The Soup Kitchen ซึ่งเป็นสถานสังคมสงเคราะห์ที่ให้บริการทำอาหารเลี้ยงผู้ยากไร้ในกรุงเวลลิงตันเป็นประจำทุกวันมากว่า ๑๐๐ ปี โดยสถานที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากชุมชนและอาสาสมัครที่มีจิตอาสาช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส