บทความน่ารู้ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน News

บทความน่ารู้ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน

กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างค่านิยมและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยตั้งอยู่บนหลักการความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการส่งเสริมคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ดังนี้

๑. ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัวไม่ควรเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด

๒. ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงการต่างประเทศจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้

     ๒.๑ เมื่อเป็นการรับจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาและเหมาะสมตามฐานานุรูป

     ๒.๒ เมื่อเป็นการรับจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท

๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงการต่างประเทศรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ยึดถือทรัพย์หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที

๔. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงการต่างประเทศได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงการต่างประเทศรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีที่สามารถทำได้ เพื่อวินิจฉัยว่า จำเป็น เหมาะสม สมควรที่จะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากมีคำสั่งว่าไม่สมควรที่จะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานต้นสังกัดโดยเร็ว

๕. ให้ใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่แนบ และดำเนินการตามแนวทางข้างต้น (รายงานเป็นรายบุคคล/รายครั้ง) โดยขอความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมแบบรายงานที่พิจารณาแล้ว และนำส่ง ศปท. ต่อไป

โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศกระทรวงการต่างประเทศ และเอกสาร ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

 

ไฟล์แนบ