เรื่องเด่น : การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) News

เรื่องเด่น : การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.15 น. ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ นางลินนา ตังธสิริ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงฯ เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้มีมติเตรียมการประเมินทั้งการประเมินบุคลากรภายในกระทรวงฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI) ของประเทศไทยต่อไป