other

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          การดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้นำข้อเสนอแนะ/มาตรการ/แนวทางการพัฒนา จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาสู่การปฏิบัติ ดังนี้

          1) เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบผลการประเมิน ITA ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

          2) เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานเตรียมการประเมิน ITA ตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ (IIT, EIT และ OIT) ตามข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางการพัฒนาตามที่กำหนด

          3) ศปท. ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา และรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงฯ