other

ติดต่อเรา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่         เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-mail    accmfathailand@gmail.com

โทรสาร    02 643 5292