other

บุคลากร

 

นายธานี ทองภักดี

หัวหน้า ศปท.

นางลินนา ตังธสิริ

รองหัวหน้า ศปท.

 

 

นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

 

นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ

หัวหน้ากลุุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

 

นางวิลาสินี บุญมาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

 

นางสาวทิพวัลย์ อินใจ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

 

 

 


 

ไฟล์แนบ