กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs » กรมพิธีการทูต
Department of Protocol » กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตTel: 0-643-5158-60 Fax: 0-2643-5162 Email: protocol04@mfa.go.th