• สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
  • การตูนท่องโลกอาเซียน
  • เพลงอาเซียน
  • คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  • กฎบัตรอาเซียน