ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม  กรมอาเซียน ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

 

กรมอาเซียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม  กรมอาเซียน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ