ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน

 

              กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน

รายละเอียดดังไฟล์แนบท้าย

 

ไฟล์แนบ