ประกาศรับสมัครงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ี 22 มีนาคม 2556 (เพิ่มเติม) ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ี 22 มีนาคม 2556 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 (พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ) ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ