ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมเเละวัฒนธรรม ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมเเละวัฒนธรรม

               ด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติงานในโครงการดำเนินการตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

            ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง

         ๑.๑ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน

         ๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (การต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาปีต่อปีตามปีงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ของทุกปี)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

         ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้

         (๑) มีสัญชาติไทย

         (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

                     (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                     (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

         (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                     (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

                     (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

         (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

         (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

         (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                     (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                     (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                     (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

         (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

        ๒.๒ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

        ๒.๓ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ

        ๓.๑ รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน (อาทิ สิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติ การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม แรงงาน สวัสดิการสังคม) และพัฒนาการของไทยในกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

        ๓.๒ สนับสนุนงานด้านสารัตถะ อำนวยการ และงบประมาณ ในภารกิจการประชุมในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง การจัดประชุม การสัมมนา การดูงาน การอบรม

        ๓.๓ ประสานงานการดำเนินโครงการในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประสานงานกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประสานกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

        ๓.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุมของกรมอาเซียน จัดทำเอกสารและของที่ระลึก ดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

            ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

        ๔.๑ ใบสมัคร           

        ๔.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

        ๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of records)
ที่แสดงว่า มีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุได้ว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

        ๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส

        ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกได้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

                 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

           ๕. การรับสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

       ๕.๑ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๒๓ หรือ ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๖๓ E-mail: aseanth1201@gmail.com  ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

       ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมากจากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ตรงหรือครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมอาเซียนจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

       ๕.๓ ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ในช่วงวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐ หรือเว็บไซต์กรมอาเซียนที่ www.mfa.go.th/asean

           ๖. การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

      ๖.๑ กรมอาเซียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัคร ทัศนคติและความรอบรู้ในงานที่จะรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบมาถึงกระทรวงฯ อย่างน้อย ๓๐ นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อลงทะเบียนและแลกบัตรผ่านเข้า-ออกที่ประชาสัมพันธ์

      ๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

          ๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

     การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งลักษณะเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

          ๘. การจัดจ้าง

     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้าของวงเงินจัดจ้างที่ได้รับ มาวางในวันทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

*************************

 

ไฟล์แนบ