ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม - วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ