ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม - วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ