ประกาศรับสมัครงาน : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิสตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ