ประกาศ :  	ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ