ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ