ประกาศ : ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 สุนทรพจน์/ถ้อยแถลง

ประกาศ : ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561
ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 จำนวน 330 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 วัน 2 คืน ช่วงระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๆได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเข้าใจประเทศไทยในบริบทอื่นๆ มากขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครครอบครัวเจ้าภาพได้ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ