ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ  กรมอาเซียน ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ  กรมอาเซียน และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นวันที่ 22 มกราคม 2562 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ