เรื่องเด่น 

ดูทั้งหมด
 • อาเซียนร่วมกันจัดกิจกรรม “รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community)
  อาเซียนร่วมกันจัดกิจกรรม “รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community)

  ในโอกาสที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รางวัลประชาชนอาเซียน” (ASEAN Peoples’ Award) ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง” (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community)กิจกรรมนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรจำนวน 1 คน/องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสาขาต่างๆ อาทิ การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ดูทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
 • เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน"
  ปัจจุบันประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยยังรับรู้เรื่องประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน อยู่ในวงจำกัด โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเข้าใจแค่เพียงว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเพียงการรวมตัวกันเฉพาะในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนยังมีอีกหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม
 • กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)”
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ พันเอกเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน กระทรวงกลาโหม นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนั้น ยังมีการระดมสมองในหัวข้อ “ความคาดหวังของคนไทย ก่อนเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558” จากผู้เข้าร่วมเสวนาที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมอาเซียนจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 – 2025) ซึ่งเป็นเอกสารที่จะกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า


 
 • สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
 • การตูนท่องโลกอาเซียน
 • เพลงอาเซียน
 • คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 • กฎบัตรอาเซียน