เรื่องเด่น 

ดูทั้งหมด
 • โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”
  โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

  กรมอาเซียนขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ และเป็นการสร้างความรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

ดูทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
 • นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมการสัมมนาประชาคมอาเซียน New
  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้นำเสนอในหัวข้อThe ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC และ “ASEAN Identity” – An objective and driving force for the sustainable development of the ASCC ในการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง Building the ASEAN Socio-Cultural Community Toward a Shared Identity – Learning from EU’s Experience ซึ่งจัด โดยคณะทูตสหภาพยุโรปในเวียดนามและกรมการทูตวัฒนธรรมและยูเนสโก กระทรวงการต่างประเทศ เวียดนาม ณ โรงแรม Pullman กรุงฮานอย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินการของไทยในการส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนภายในปลายปี 2558 โดยเน้นถึงความสำคัญของการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ตลอดจนบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพยุโรป
 • Thailand to Maximize its Role in Regional Connectivity New
  บทความเรื่องอาเซียนในหัวข้อ Thailand to Maximize its Role in Regional Connectivity โดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของเวียดนาม ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Gioi & VietNam (The World & Viet Nam)

ประกาศกรมอาเซียน 

ดูทั้งหมด


 
 • สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
 • การตูนท่องโลกอาเซียน
 • เพลงอาเซียน
 • คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 • กฎบัตรอาเซียน