ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ASEAN Regional Forum Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management

 

               เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2559 ไทยและสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Management ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีนายจักรกฤษณ์  ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานร่วมในการประชุม

               ที่ประชุมเห็นพ้องความจำเป็นที่ต้องกระชับความร่วมมือในด้านการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยสนับสนุนการประสานงานและการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งทหาร พลเรือน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และองค์การระหว่างประเทศ

               ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ได้แก่ 1) ความสำคัญของการมีนโยบายและกฎหมายในระดับประเทศ 2) พัฒนาการของการบริหารจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบอาเซียน 3) ความเกื้อกูลกันระหว่าง UN 2030 Agenda for Sustainable Development และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ซึ่งต่างเน้นย้ำความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการและจัดสรรทรัพยากร 4) ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนทางการเงิน การระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการตอบสนองฉุกเฉิน เป็นต้น และ 5) การประสานงานระหว่างทหารกับพลเรือนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

               สิ่งที่ไทยเน้นย้ำในการประชุม ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบความร่วมมือในทุกระดับ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การดำเนินการในระดับประเทศ โดยไทยมีแผนการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 3) บทบาทที่แข็งขันของไทยในด้านการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบ ARF และ 4) บทบาทนำในการใช้การแพทย์ทหารในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine-ACMM) ที่กรุงเทพฯ