ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การประชุม Steering Committee of the ASEAN Regional Mine Action Centre ครั้งที่ 1 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การประชุม Steering Committee of the ASEAN Regional Mine Action Centre ครั้งที่ 1

การประชุม Steering Committee of the ASEAN Regional Mine Action Centre ครั้งที่ 1

 

               เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ พลโทวิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Steering Committee of the ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC) ณ กรุงพนมเปญ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางให้ ARMAC สามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริหาร การจัดทำแผนงาน และการขอรับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศสมาชิก

               ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริหารของ ARMAC ระบุว่าตำแหน่งกรรมการบริหารต้องมีการคัดเลือกและแต่งตั้งผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และการแข่งขัน “competitive and transparent recruitment process” ที่ประชุมจึงเห็นพ้องประเทศสมาชิกอาเซียนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ประทเศสมาชิกพิจารณาผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง ก่อนที่จะจัดการประชุม Steering Committee ครั้งที่ ๒

                นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนงานของ ARMAC โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ARMAC เป็น Centre of Excellence เรื่องการปฎิบัติการทุ่นระเบิดของภูมิภาค โดยไทยเห็นว่าความท้าทายสำคัญของ ARMAC คือไม่ได้มีศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศก็มีขีดความสามารถไม่เท่าเทียมกัน และหลายประเทศยังต้องพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องพิจารณาว่า ARMAC จะมีแนวทางการดำเนินการต่อไปอย่างไรทั้งด้านทิศทางการดำเนินงานและเรื่องเงินสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปอย่างยั่งยืน