ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

           การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน ๓๑ หน่วยงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

           ที่ประชุมในวันนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๖ คณะ ได้แก่ ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ด้านกฎหมายรับรองประชาคมอาเซียน ด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และได้หารือถึงผลการดำเนินงานและการผลักดันให้ความตกลงต่าง ๆ ภายในอาเซียนมีผลอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขหรือหาทางออกในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งรับทราบผลการระดมสมองเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และศูนย์อาเซียนศึกษาทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

           ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการร่วมเสริมสร้างให้อาเซียนมีเอกภาพ และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค เพื่อธำรงเสถียรภาพ ความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคแล้ว ไทยได้ริเริ่มและผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ในเรื่องการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในอาเซียน ไทยยังได้ผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน ความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดน และการป้องกันภัยสิ่งท้าทายรูปแบบใหม่ รวมทั้งการเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยร่วมมือกับภาคีนอกอาเซียน อาทิ สหประชาชาติ และธนาคารโลก

          ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการทบทวนความคืบหน้าของประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ เพื่อเตรียมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๐ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ซึ่งมีฟิลิปปินส์เป็นประธาน การรำลึกถึง ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียนที่ถือกำเนิดในประเทศไทย รวมทั้งการวางแผนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ด้วย