ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การเลือกตั้งนายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทยคนใหม่ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : การเลือกตั้งนายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทยคนใหม่

การเลือกตั้งนายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทยคนใหม่

              เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน และนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

              การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญ เนื่องจากมีการเลือกตั้งนายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย คนใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งสืบต่อจากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อปี 2551 โดยที่ประชุมได้มีมติให้ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทยคนต่อไป 

              การประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน - ประเทศไทยครั้งนี้ ยังมีมติรับรองคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ รวมจำนวน 25 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อาทิ นายกิตติ วะสีนนท์ ดร. วิรไท สันติประภพ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ นายการุณ กิตติสถาพร นายประมนต์ สุธีวงศ์ ศจ.ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล นายเจน นำชัยสิริ นายปรีดี ดาวฉาย รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน นายอุกฤษณ์ ปัทมานันท์ ดร. การดี เลียวไพโรจน์ นายกวี จงกิจถาวร นายนพพร วงศ์อนันต์ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีได้เข้ารับหน้าที่ในปีสำคัญที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี และจะทำหน้าที่ในช่วงที่มีบริบทสำคัญของอาเซียน คือ ช่วง 3 ปีแรกของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และการรับตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 อีกด้วย

              โดยที่ปี 2560 เป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียน คณะกรรมการสมาคมอาเซียนยังได้หารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2560 เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน และเห็นสมควรเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมอาเซียนในประเทศอื่น ๆ 

              สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นกลไกคู่ขนานกับภาครัฐในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคม ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและองค์กรต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปในอนาคต