ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 14 (14th ASEAN – Canada Dialogue) ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง : ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 14 (14th ASEAN – Canada Dialogue)

        ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงออตตาวา โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและทบทวนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน – แคนาดาในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 – MPAC 2025) และการส่งเสริม SMEs ในระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก การค้าและการลงทุน การส่งเสริมการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียนตามแผน IAI Work Plan III การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
 
        ในที่ประชุม ไทยได้กล่าวนำในหัวข้อโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนที่ต้องเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคในภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยเฉพาะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือที่อาเซียนมีบทบาทนำ (ASEAN-led Mechanism) ได้แก่ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus – ADMM-Plus) ซึ่งแคนาดาสามารถมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมือในกรอบ ARF ได้
 
        นอกจากนี้ ฝ่ายการเมืองระดับสูงของแคนาดา ได้แก่ นาย Peter Harder วุฒิสมาชิก และนาย Ian Shugart รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ได้กล่าวถึงความพิเศษของปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ ๑๕๐ ปี การสถาปนาแคนาดา อาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี และความสัมพันธ์ ASEAN Canada – Dialogue ครบรอบ ๔๐ ปี ซึ่งฝ่ายแคนาดาประสงค์ที่จะร่วมมือกับอาเซียนอย่างเข้มข้นต่อไป 
 
        ในการประชุมครั้งนี้ แคนาดาได้แสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน และย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนต่อแคนาดา ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนประสงค์ให้แคนาดาเพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนในทุกมิติ อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ ๑๕ มีกำหนดจะจัดขึ้นที่เกาะ Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในปี ๒๕๖๑