ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 • การประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก
  การประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม อาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงลักเซมเบิร์ก ในนามประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป โดยมีนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงจาก the Union of Foreign Affairs and Security Policy และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นผู้แทนฝ่ายสหภาพยุโรป และนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม
  19 ม.ค. 2559
 • การประชุม SOMHD ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  การประชุม SOMHD ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เมื่อวันที่ 14 – 17 กันยายน 2558 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 10 (10th Senior Officials Meeting on Health Development – SOMHD) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกรมอาเซียนได้มอบหมายให้นายณฐวรรษ พงษ์สุวรรณ นักการทูตปฏิบัติการ เข้าร่วมด้วย
  8 มี.ค. 2559
 • การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 50 (50th ASEAN-COCI)
  การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 50 (50th ASEAN-COCI)
  ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ฝ่ายสนเทศ และนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ฝ่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมเละสนเทศ ครั้ง 50 (50th ASEAN Committee on Culture and Information Meeting: ASEAN-COCI) ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  21 ม.ค. 2559
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถกเวที TELMIN ครั้งที่ 15 เดินหน้าพัฒนา ICT กลุ่มอาเซียน
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถกเวที TELMIN ครั้งที่ 15 เดินหน้าพัฒนา ICT กลุ่มอาเซียน
  ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : TELMIN ครั้งที่ 15) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  28 ธ.ค. 2558
 • ผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรุ่นเยาว์เข้าพบอธิบดีกรมอาเซียน
  ผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรุ่นเยาว์เข้าพบอธิบดีกรมอาเซียน
  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนเยาวชนไทยจำนวน ๑๐ คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรุ่นเยาว์ (ASEAN Young Leaders Summit 2015) เข้าพบที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของผู้แทนเยาวชนไทยสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗
  12 พ.ย. 2558
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ระดับรัฐมนตรีในกรอบความร่วมมืออาเซียน ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ระดับรัฐมนตรีในกรอบความร่วมมืออาเซียน ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐
  ในระหว่างการเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  2 ต.ค. 2558
 • การประชุม ASEAN-Pacific Alliance ครั้งที่ 2
  การประชุม ASEAN-Pacific Alliance ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Pacific Alliance (PA) Ministerial Meeting ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
  5 ต.ค. 2558
 • การประชุมหารือระดับภูมิภาค เรื่อง วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  การประชุมหารือระดับภูมิภาค เรื่อง วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ กระทรวงการต่างประเทศและคณะทำงานเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือระดับภูมิภาค เรื่อง วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Regional Consultation on the Vision of a People-Centred ASEAN Community) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยการประชุมจัดขึ้นที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
  14 ธ.ค. 2558
 • การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) วาระพิเศษ
  การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) วาระพิเศษ
  เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2558 ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) เข้าร่วมการประชุม AICHR วาระพิเศษ ณ กรุงมะนิลา โดยกรมอาเซียนได้มอบหมายให้ น.ส. ณิชกานต์ ศรีไชยวาน นักการทูตปฏิบัติการ เข้าร่วม
  1 ต.ค. 2558
 • การประชุม Informal ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC)
  การประชุม Informal ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC)
  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2558 ร.ท. จอมพละ เจริญยิ่ง เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุม Informal ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  30 ก.ย. 2558