กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความหัวข้อ  "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562" ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความหัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562"

ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความหัวข้อ

"ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562"

 

ตามที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้จัดการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” นั้น คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ทาการตัดสินแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

 

ไฟล์แนบ