กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : พิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความระดับเยาวชน  ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : พิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความระดับเยาวชน

 

พิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความระดับเยาวชน

-----------------------------------------------------------------

 

 

        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความระดับเยาวชน ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ผู้บริหารสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

 

       โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive Change under the Theme Advancing Partnership for Sustainability)” จัดโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสร้างความตื่นตัวในการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย รวมทั้งส่งเสริมการแสดงออกและศิลปะการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ โครงการดังกล่าวเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 และมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 180 ผลงาน แบ่งเป็นสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 ผลงาน สุนทรพจน์ภาษาไทยภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 59 ผลงาน และสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 89 ผลงาน มีเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งกรมอาเซียนได้เชิญเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมากล่าวสุนทรพจน์ในงานสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนในความสามารถของน้อง ๆ เยาวชน ทั้งนี้ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

 

        นอกจากนี้ ในงานยังมีการขับร้องเพลง The ASEAN Way โดยเป็นการขับร้องร่วมกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาและเยาวขนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และการมอบรางวัลการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียน” ซึ่งจัดโดยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยอีกด้วย