กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

 

                                เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอาเซียน ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน AICHR Youth Debate on Human Rights 2019 โดยมีรายละเอียดผลการแข่งขันดังนี้

                               รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัลได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

                               1. นางสาวพริม  เบคเคอร์ส  เกษมสันต์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                               2. นายชยธร  ทรัพย์ชวโรจน์            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                               3. นายวิศรุต  วาดเขียน                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                               รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

                               1. นางสาวจิราภา เผยศิริพัฒน์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                               2. นายกฤษภพ เฮมเกรน                          มหาวิทยาลัยมหิดล

                               รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

                               1. นางสาวกานดา ทองศิริ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                               โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 (AICHR Youth Debate 2019) ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562