กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน  ในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่  3  ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

         เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 กรมอาเซียนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และข้อมูล  เกี่ยวกับอาเซียน  ในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 เรื่อง  ASEAN Active Ageing Conference 2015 หรือ อาเซียนสูงวัยอย่างทรงพลัง ปี 2558 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

         การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ สังคมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการปรับปรุงบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ในการนี้ น.ส. ภาสพร  สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เฝ้ารับเสด็จ