กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

    เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีนายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยเข้าร่วม

     พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านการรักษาความมั่นคง การป้องกันอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักลงทุน โดยภารกิจของศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จะเน้นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ 2) การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 3) การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน และ 4) การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน