กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กรมอาเซียนต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

            เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2558 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้การต้อนรับนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าพบ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนานิสิตทุนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            ในโอกาสดังกล่าว ดร. สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558” โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่คณะฯ ด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งความรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป