กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

            เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน: สิ่งท้าทายและโอกาสสำหรับไทย” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี

            ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยราชการต่าง ๆ โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

            ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีโอกาสสอบถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระหว่างการบรรยายด้วย