กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : การประชุมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน  (ค.ศ. 2016 - 2025) ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : การประชุมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)

การประชุมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน

 (ค.ศ. 2016 - 2025)

              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ได้จัดการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนองค์กรภาคประชา สังคมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนไทยในคณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลัง ปี 2558 (High Level Task Force the ASEAN Community’s Post-2015 Vision: HLTF) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงกลาโหม ร่วมหารือด้วย