กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรอบรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรอบรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้การต้อนรับ
นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเปิด
สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรอบรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช มาศึกษาดูงานที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

            ในโอกาสดังกล่าว ดร. สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรม ภาพรวมของประเทศสมาชิกอาเซียน” โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถาม-ตอบ และการแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมด้วย