กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจัดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปี ของการก่อตั้งอาเซียน (ASEAN Day) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน ประมาณ ๘๐๐ คน

            กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ สำหรับเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประชาคมอาเซียน และร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่มีผลต่อประชาคมโลก

           ในช่วงเช้า พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้น นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดงานเฉลิมฉลอง ๔๘ ปีการก่อตั้งอาเซียน และมอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  

            กิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย 1) การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี 2) การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน 3) การจัดแสดงผลงานของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และ 4) กิจกรรมเสริมสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน อาทิ ซุ้มเกมส์ งานประดิษฐ์ ซุ้มแสตมป์ที่ระลึก ฯลฯ

           ในช่วงบ่าย กรมอาเซียน ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “อาเซียนของฉัน ฝันของเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ โดยเฉพาะสาขาที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจมาก ได้แก่ การศึกษา ธุรกิจ สาธารณสุข และแรงงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาร่วมเสวนาหลายท่าน อาทิ นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตและอดีตอธิบดีกรมอาเซียน นพ. สุริยะวงศ์ คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ ASEAN Watch คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และนางสาววัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น ผู้จัดรายการวิทยุข่าวเข้มประเด็นอาเซียน สถานีวิทยุ อสมท. FM 96.5 MHz  

           กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ สำหรับเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประชาคมอาเซียน และร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่มีผลต่อประชาคมโลก

          ในช่วงเช้า พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้น นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดงานเฉลิมฉลอง ๔๘ ปีการก่อตั้งอาเซียน และมอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  

          กิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย 1) การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี 2) การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน 3) การจัดแสดงผลงานของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และ 4) กิจกรรมเสริมสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน อาทิ ซุ้มเกมส์ งานประดิษฐ์ ซุ้มแสตมป์ที่ระลึก ฯลฯ

          ในช่วงบ่าย กรมอาเซียน ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “อาเซียนของฉัน ฝันของเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ โดยเฉพาะสาขาที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจมาก ได้แก่ การศึกษา ธุรกิจ สาธารณสุข และแรงงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาร่วมเสวนาหลายท่าน อาทิ นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตและอดีตอธิบดีกรมอาเซียน นพ. สุริยะวงศ์ คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ ASEAN Watch คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และนางสาววัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น ผู้จัดรายการวิทยุข่าวเข้มประเด็นอาเซียน สถานีวิทยุ อสมท. FM 96.5 MHz