กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง”
ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

 

           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันคนพิการสากล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดงานเสวนาหัวข้อ ”อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยงานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 (Thailand Friendly Design Expo 2016)

            วิทยากรของงานเสวนาประกอบด้วยนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (สวทช.) โดยมีนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์  ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ

            งานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทูตประชารัฐที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการดำเนินการเกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุระหว่างผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน  โดย ดร. เสรีฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันประเด็นคนพิการไม่ให้จำกัดอยู่ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังต้องรวมอยู่ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเด็นของคนพิการได้รับการส่งเสริมและเติมเต็มในทุกมิติ ในส่วนของคุณคริสโตเฟอร์ฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์การฝึกอบรมและจ้างงานคนพิการของร้าน 60+ Bakery & Cafe ซึ่งเริ่มโครงการ เมื่อปี 2558  ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ รองอธิบดี กรมอาเซียนย้ำว่า วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025  มุ่งหวังให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เข้าถึงโอกาสต่างๆ อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มคนพิการด้วย โดยเมื่อปี 2554 ไทยประสบความสำเร็จ  ในการผลักดันให้ผู้นำอาเซียนรับรอง “ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” ซึ่งประกาศให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษคนพิการอาเซียน ส่วนนางสาววันทนีย์ฯ ได้หยิบยกประเด็น “Silver Economy” หรือ “เศรษฐกิจผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศไทย  โดยที่ประเทศอาเซียนรวมทั้งไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สวทช. จึงร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมริเริ่มนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น อาหาร Smart Tourism สุขภาพ สินค้า lifestyle และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

---------------------------