กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศอาเซียนบวกสาม และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศอาเซียนบวกสาม และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศอาเซียนบวกสาม

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

             เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์และนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและนักศึกษาจาก 14 ราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้แทนกรมอาเซียน

             นายสุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมอาเซียน ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนบวกสามและตัวแทนนักศึกษาไทยจำนวนกว่า 100 คน และได้บรรยายสรุป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ ASEAN Community  

             ในโอกาสเดียวกันนี้ น.ส.สุภามาศ ยุนยะสิทธิ์ นักการทูตชำนาญการ กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ได้บรรยายในหัวข้อ ASEAN Plus Three Cooperation เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกรอบอาเซียนบวกสามซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกับคู่เจรจาของอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเน้นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

             ในกิจกรรมครั้งนี้ กรมอาเซียนได้แจกสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่กรมอาเซียนได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่ แผ่นพับการเดินทางของอาเซียน   และหนังสือ ASEAN Highlights 2015