กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562

              เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอาเซียนได้หารือข้อราชการกับนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น พัฒนาการของประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เช่น ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นของกรมอาเซียน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ และการเปิดห้องสมุดอาเซียนที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการเตรียมเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ให้ไทยก้าวไปด้วยกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็นหนึ่งในสถานที่จัดประชุมต่าง ๆ ในปีที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน และยินดีให้ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป