กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ในหัวข้อ ๕๐ ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ในหัวข้อ ๕๐ ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย

          นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “๕๐ ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

          โครงการประกวดคลิปวิดีโอฯ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปีนี้ กรมอาเซียนได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ “๕๐ ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ และทัศนคติต่ออาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในวงกว้าง รวมทั้งสร้างการเตรียมความพร้อมของคนไทยในการใช้ประโยชน์จากโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยผู้ชนะการประกวดจากทุกประเภทจะได้รับชิงเงินรางวัลมูลค่า รวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

           อนึ่ง ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนให้สาธารณชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน